سارا مونتانا

سارا مونتانا

سارا مونتانا در سال 2008 ، مادر و برادرش را در یک سرقت ناگهانی از دست داد. بعد از آن اتفاق به او برچسب قربانی زدند اما او تصمیم گرفت راجع به بخشش و ارزش آن بنویسد و سخنرانی کند.