رایان هال

رایان هال

رایان هال نویسنده پرفروش آمریکایی است که تمامی کتاب های او در زمینه روابط و بازگشت به رابطه است. او موفق شد کتاب های زیاد و پرفروشی در این زمینه به رشته تحریر درآورد و با استقبال زیادی روبرو شد.