دودی اوستین

دودی اوستین

دودی اوستین متولد 22 اکتبر 1933 در آمریکا است. او مادر جول اوستین و همسر جان اوستین می باشد. او در دهه 40 زندگی اش دچار سرطان متاستاتیک کبد می شود. او با تغییر نگرشش نسبت به زندگی، دعا و مناجات با خداوند و مبارزه با شیطان، شفایافته و به زندگی خود بدون سرطان ادامه می دهد.