دودی اوستین

دودی اوستین

دودی اوستین

دودی اوستین متولد 22 اکتبر 1933 در آمریکا است. او مادر جول اوستین و همسر جان اوستین می باشد. او در دهه 40 زندگی اش دچار سرطان متاستاتیک کبد می شود. او با تغییر نگرشش نسبت به زندگی، دعا و مناجات با خداوند و مبارزه با شیطان، شفایافته و به زندگی خود بدون سرطان ادامه می دهد.

کتاب شفایافته از سرطان – دودی اوستین
دسترسی با اشتراک ویژه

کتاب شفایافته از سرطان – دودی اوستین

دودی اوستین سمیرا انصاریان
الکترونیکی زبان: فارسی
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.